Go to Top

Vi mener

FORF har som formål:
 • Å være et samarbeidsorgan for de frivillige organisasjonene som er engasjert i den norske redningstjenesten.
 • Å fremme medlemsorganisasjonenes redningsfaglige kompetanse.
 • Arbeide for utvikling av standarder for taktisk, praktisk og tekniske metoder til bruk for medlemsorganisasjonenes arbeid, innen redningstjenesten der dette er naturlig.
 • Arbeide for et godt samarbeid mellom medlemsorganisasjonene og de redningsfaglige myndigheter.
 • Arbeide for utarbeidelse av felles faglitteratur der det er naturlig og mulig.
 • Arbeide for aktivt å synliggjøre behovet for de frivillige organisasjonene særlig overfor politiske myndigheter.
 • Arbeide aktivt for å skaffe nødvendig offentlig økonomisk støtte til medlemsorganisasjonen
 
 

Hva om ingen gjorde noe?

FORF laget i 2007 "what if” rapporten som kartla utfordringer med den norske redningstjenestens i fremtiden. Ut fra tiltakene i «what if» har FORF bidratt for å fremme den norske redningstjenestens utfordringer og dette la grunnlaget for kursen FORF har holdt siden da.

FORF har de senere årene jobbet systematisk og målrettet for å:
-    styrke samvirke i den norske redningstjenesten,
-    øke statlige tilskudd til de frivillige organisasjonene i redningstjenesten
-    øke kvaliteten på redningstjenesten.
 
 

Vi presser på politisk

FORF har jobbet aktivt mot politisk hold i en rekke saker, her kan det nevnes at de frivillige organisasjoner i redningstjenesten nå har fått tillatelse til å bruke snøskutere under øvelser i utmark etter gitte rammer.
Nødnett: Videre har FORF jobbet målrettet mot at de frivillige organisasjonene i redningstjenesten skulle få tilgang til nødnett på permanent basis, dette er nå innfridd. FORF har tydelig uttrykt at etter hvert som nødetatene og ambulanse-/redningshelikoptrene tar i bruk det nye nødnettet, må frivillige redningsorganisasjoner også bli inkludert som brukere. Uten denne felles kommunikasjonsplattform ville ikke samvirkeprinsippet være operativt. FORF påpeker at det er nødvendig å bli inkludert parallelt med utbyggingen.

Opprettelse av Nasjonalt Redningsfaglig Råd er en direkte konsekvens av FORF sitt arbeid for å styrke og bedre redningstjenesten. Rådet er en arena som fremmer samvirke mellom aktørene.
Rådet er opprettet for å understøtte redningstjenesten, styrke roller og kunnskap - både operativt og politisk. FORF ser for seg at NRR vil bli en viktig arena for utvikling av arbeidsmetoder og kunnskapsoverføring mellom de ulike aktørene, noe som ytterligere vil styrke den norske redningstjenesten. NRR kan også påvirke til ytterligere kvalitet gjennom å fremme anbefalte metoder/prosedyrer innen flere innsatsområder, både taktisk og teknisk.

Lokalt: FORF har som mål og skulle skape godt samvirke mellom de ulike aktørene i redningstjenesten. De har siden 2003 hatt FORF representanter i alle politidistrikt som et bindeledd mellom alle de frivillige aktørene og lokal redningssentral.

FORF synliggjør de frivillige aktørene i redningstjenesten.
FORF skal bidra og stimulere til å øke den faglige kompetansen internt i redningstjenesten. Dette har de gjort ved og blant annet styrke kompetansen om de frivillige i redningstjenesten hos politietatens  utdanninger. Og gjennom tett dialog sikret kompetansen om de frivillige i redningstjenesten hos hovedredningssentralen og andre aktuelle myndigheter

Et av FORF sine mål er å stimulere til utvikling av faglitteratur på redningstjeneste området. De har vært en stor pådriver for å få til nasjonale retningslinjer for innsats under snøskred, dette er nå kommet på plass. Videre arbeider FORF sammen med andre aktører nå med retningslinjer etter søk etter savnet person
 
 

Dette mener vi er nødvendige tiltak for den frivillige redningstjenesten:

 1. Den frivillige redningstjenesten trenger et sterkere økonomisk fundament. Etter 2008 har ikke den årlige tildeling til de frivillige organisasjonene i redningstjenesten økt i tråd med våre forventninger og signalene fra politikerne. Den annonserte ekstratildelingen fra finanskomiteen for 2012 er definert som en engangstildeling. Tildelingen er en meget positiv anerkjennelse av de oppgaver organisasjonene utøver. FORF håper at dette tiltaket videreføres i statsbudsjettet fremover. I What if-rapporten er begrunnet behov for en årlig bevilgning på ca 50 millioner kroner, som vil gjøre det mulig for organisasjonene å komme på offensiven i utviklingen av redningstjenesten. Uansett valg av modell vil det største økonomiske bidraget komme fra det enkelte mannskap og det lokalsamfunnet man er en del av.
 2. Refusjonssatsene etter redningsoppdrag er styrket radikalt i forrige regjeringsperiode, man bør se på om en ytterligere styrking av disse satsene kan bidra til utskifting av materiell og oppgradering.
 3. Frivillige sin mulighet til deltakelse i aksjoner på dagtid må sikres. Dette er kritisk gitt både vær og lysforhold, spesielt vinterstid. I dag rapporteres det om at stadig flere har utfordringer med å stille mannskaper på dagtid, spesielt i store byer. Utfordringen adresseres til arbeidsgiverne, hvor FORF oppfordrer myndighetene til å påvirke arbeidsgiverorganisasjonene om å legge forholdene til rette for fritak uten lønnstap for deltakelse i redningstjenesten. Effekten av dette vil være raskere innsats med flere mannskaper, noe som skal komme den nødstilte til gode.
 4. Myndighetene bør sammen med frivillige se på tiltak som kan virke organisasjonsutviklende også for frivillige i redningstjenesten, herunder samkjøring av ressursregister, samkjøring av varsling og felles øvelser.


Utfordringer for redningstjenesten

Permisjon ved redningsaksjoner

Rammetilskudd