Go to Top

Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum fyller 20 år!


I 2014 er det 20 år siden paraplyorganisasjonen FORF, ble oppstartet. Mye har skjedd siden den gang og vi kan se tilbake på mange år med godt arbeid for de frivillige i redningstjenesten. FORF har jobbet for at de ni medlemsorganisasjonene skal arbeide godt sammen. Vi ser at rundt om i landet arbeider de frivillige på tvers av organisasjonene og redder menneskeliv sammen.

I dag har alle 27 politidistrikter, FORF representanter som skal representere alle de frivillige ressursene i LRS. Ordningen gjør at dialogen mellom de frivillige og de andre redningsaktørene lokalt, blir tettere og samarbeidet sterkere.

FORF deltar i undervisningen for å bevisstgjøre politiet om bruk av frivillige ressursene. 

FORF er klare på at den høyeste faglige kompetansen innen søk og redning sitter hovedsakelig i de frivillige organisasjonenes fagmiljøer.

FORF er klare på budskapet til myndighetene, om at det må finnes noen som har redningstjeneste som sitt primæransvar og som ivaretar redningsfaglige prosedyrer, planverk og samvirke.

FORF arbeider stadig med å forbedre rammevilkårene for de frivillige redningsaktørene. At myndighetene tilrettelegger lovverk og økonomiske tilskudd slik at de frivillige kan drifte sitt faglige arbeid, er avgjørende for at frivillighetene skal bestå. 

Arbeidslivet blir stadig tøffere. FORF vil i årene fremover fortsette å jobbe for løsninger som stimulerer deltakelsen for de frivillige, samtidig som vi holder fast ved frivillighetsprinsippet.
 

FORF er glade for at mange saker er kommet på plass de siste årene: forsikringsordningen for de frivillige, økte tilskudd og bedre lovverk for bruk av snøscooter. 
At de frivillige nå får tilgang til det nye nødnettet er også en avgjørende suksessfaktor for videre frivillig arbeid. 
 
FORF foreslo og opprette Nasjonalt Redningsfaglig Råd. Rådet har blitt et møtepunkt for alle aktørene innen redningstjenesten for å drøfte aktuelle erfaringer og utfordringer og gi redningsfaglige tilbakemeldinger til Justis- og beredskapsdepartementet. FORF har i dag sekretariatet for rådet. 


Vi som har fått æren av å representere dere frivillige, skal også de neste årene stå på for alle dere rundt om i vårt langstrakte land og for at den redningsfaglige kompetansen i Norge hele tiden blir bedre - med mål om at enda flere liv blir reddet.      

Lokal kompetanse, lokal trygghet.