Go to Top

Rammetilskudd

Den frivillige redningstjenesten mottar årlig 20,9  millioner kroner i støtte fra Justis- og politidepartementet. Samtidig har de frivillige redningsorganisasjonene langt større utgifter i forbindelse med det arbeidet som gjøres.

Bare hos sentralleddene i organisasjonene utgjør utgiftene i forbindelse med redningstjeneste over 60 millioner kroner hvert år, i tillegg er det minst like store driftskostnader for de lokale grupper og lag.

Dagens økonomiske situasjon for de største organisasjonene med mange mannskaper gir store utfordringer i forhold til forsvarlig drift. Organisasjonene står ved et veiskille og er avhengig av en annen økonomisk situasjon dersom man skal være en like stor og troverdig ressurs - også i fremtiden.

FORF mener derfor at det må lages en opptrappingsplan for den støtten de frivillige mottar over statsbudsjettet.
  • Det er helt nødvendig med en tydelig opptrappingsplan for den økonomiske støtten til de frivillige organisasjonene i redningstjenesten
Dette er en sak som er svært viktig for de frivillige organisasjonene i redningstjenesten. Rammebevilgninger har direkte sammenheng med vår evne til å yte en forsvarlig og forutsigbar redningstjeneste.