Go to Top

Odd Kulø får Kongens fortjenestemedalje


Varaordfører i Ulstein, herdersmann Odd Kulø og Statssekretær Knut Morten Johansen

Odd Kulø, tidligere styreleder i FORF, fikk overrekt Kongens fortjenstemedalje av Statssekretær Knut Morten Johansen og Varaordfører i Ulstein Steinar Torvik på årets FORF seminar!

Odd Kulø har lagt bak seg over førti år med sammenhengene innsats i den Norsk Redningstjenesten på operativt, taktisk og strategisk nivå. Kulø begynte sin karriere i Foreningen Norske Lavinehunder (senere NRH) og har rykket ut til utallige redningsoppdrag i sitt distrikt. Kulø har gitt avgjørende bidrag til Norske Redningshunder både som leder av organisasjonen, leder av fagteknisk utvalg og ikke minst som ansvarlig for organisasjonens skred- og vinterkurs i mange år.

Kulø var fram til årsmøtet i mars styreleder i FORF. I den egenskapen har han bidratt til at FORF har blitt en synlig og verdsatt aktør i kontaktflaten mellom frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter og etater med beredskapsansvar. Kulø har bidratt i FORF sin over 20 –årige historie, spesielt med fokus på samarbeid mellom organisasjonene, redningsfaglig utvikling, kontakt med politiske myndigheter og samarbeid med offentlige etater på beredskapsfeltet.

Frivillige organisasjoner er anerkjent som bærebjelken i den norske redningstjenesten. Den dugnadsånden som preger frivilligheten - også når liv og helse er truet, gjør at personer som Kulø bidrar til å sikre god faglig kvalitet, organisering og samarbeid i det daglige.

Kulø sin tydelige måte å være på, hans engasjement, respekt for de frivillige og ærlige vesen har åpnet en god del dører, som har gitt gode resultater og fremgang for redningstjenesten.

Odd Kulø er gift, har to voksne barn og ble pensjonist våren 2017, etter en 49 år lang karriere som lensmann i Ulstein og Hareide.

FORF ble etabelert i 1994, da med Kulø som en av initiativtakerne. Kulø gikk av som styreleder i FORF på årsmøte i mars 2018, da hadde han vært styreleder siden 2006. 

 Kulø har siden 1973 vært medlem av Norske Redningshunder (NRH), den gang kalt Forening Norske Lavinehunder (FNL). I tillegg til å være hundefører, ble han tidlig engasjert i andre deler av organisasjonen. Han ble instruktørutdannet både innen vinter - sommer - og ruinsøk. Han har gjennom hele sin karrierer vært instruktør og dommer, i tillegg har han hatt ansvar for å ha utdannet mange frivillige hundeførere/hunder rundt i alle distrikt i Norge. Kulø har hatt lederverv sentralt, både i Forening Norske Lavinehunder (FNL) og Norske Redningshunder (NRH). Utover det har han også sittet som styremedlem NRH og på representantskapsmøtet i 2004, ble han utnevnt som æresmedlem i organisasjonen.

Det hele startet 1971 da han fikk han hunden Lobo. Lobo ble utdannet til politihund, både klasse A og B, senere ble den også godkjent som lavinehund. Lobo ble kåret til skolens beste hund på Politiets kurs på Starum i 1972. Dette var starten på et godt og langt samarbeid mellom Kulø og hunden Lobo.

På 1970 tallet hadde ikke politiet egne vinterkurs og staten betalte da hundeførere fra Politiet, som kom fra særlig skred utsette deler av landet, for å delta i sivile ”lavinekurs”. De sivile kursene ble da arrangert av FNL. Kulø deltok på sitt første kurs på Uppsete langs Bergensbanen i 1973 og dette resulterte til hans gryende interesse for redningstjenesten.

 To hendelser som er verd å nevne og som har satt sitt preg på hans engasjement for redningstjeneste, er Bodil saken i Ørsta i 1974 og snøskredet på Engset i Ørsta i februar 1979. I snøskredet på Engset mistet to små søsken og en ung mann livet. Det var en meget krevende redningsaksjon og den gjorde uslettelig inntrykk på Kulø. Begge hendelsene bidro til å skape det engasjement han har hatt – og fremdeles har for de frivillige og redningstjenesten.

Kulø har gjennom sitt engasjement, ikke bare vært med på å utdanne hundeførere/hunder, men også bidratt til videreutvikling av vinterutdanning, førstehjelp, utgraving av skredtatte og redningsutdanningen totalt. Kulø har reist både innland og utland for å representere frivilligheten og deres rolle i redningstjeneste. Han har en stor del av æren for at NRH har det kvalitetsmerke de har i dag.

Kulø har bidratt i den norske redningstjenesten på operativt, taktisk og strategisk nivå i over 40 år. De sist årene som leder av FORF.

Som styreleder i FORF har Kulø i hele sin periode hatt et stort engasjement for rammevilkårene til frivillige ressurser i redningstjenesten. Han har spesielt vært opptatt av å sikre godt samarbeid og har i hele perioden vært en pådriver for erfaringsutveksling og fagutvikling.

I sitt yrkesliv som lensmann har han også en profesjonell rolle i redningstjenesten. Han har i sitt virke i FORF vært opptatt av godt samspill med offentlige ressurser i redningstjenesten slik som politiet, hovedredningssentralen og helsetjenesten.

FORF gratulerer Odd Kulø med vel fortjent Kongens fortjeneste medalje!