Go to Top

Pasientoppdrag utenfor vei – hvem tar ansvaret?


Ved noen anledninger har det vært uklarheter og utfordringer i forhold til skillet mellom helseoppdrag og redningstjeneste. FORF har derfor tatt opp saken med POD og Hdir.

Styret i FORF møtte tirsdag 16/3 Politidirektoratet og Helsedirektoratet for å diskutere problemstillinger knyttet til skillet mellom helseoppdrag og redningstjeneste. Det er FORF som har tatt opp problemstillingen, og målet er å komme frem til en avklaring innen sommeren.

- Vi ser at det ved enkelte anledninger har vært utfordringer både når politiet skal håndtere pasientoppdrag, og når helsevesenet får oppdrag som grenser opp mot redningstjeneste, sier styremedlem Jon Halvorsen. – Samtidig er det viktig å understreke at begge de to sentralene som oftest håndterer oppdragene på en meget god måte, fortsetter han.

Tydeliggjør skillet
Det ble avtalt i møtet at Hdir og POD forsøker å utarbeide et felles skriv som klargjør ansvarsforhold. Dette vil bygge på dagens praksis, men alle parter opplever at det er behov for en presisering.

  • Der det foreligger en særskilt avtale mellom helsevesenet og de frivillige ressursene skal pasientoppdrag utenfor vei løses som rene helseoppdrag.
  • Der slik avtale ikke foreligger, eller der det er behov for koordinering mellom flere ulike ressurser skal det håndteres som redningsoppdrag og ledes av politiet.
Viktig prinsipp
I tillegg til dette har FORF bedt om at man ser på å innarbeide et prinsipp om at den nødsentralen som håndterer hendelsen skal orientere den andre. Dermed sikres det at politiet er kjent med helseoppdrag, og kan bidra med en redningsfaglig vurdering. Og at det i forbindelse med redningsoppdrag blir foretatt en medisinskfaglig vurdering av AMK.

Operative verktøy
- Vi opplever at dette er en god prosess, og håper dette kan bidra til en løsning som sikrer den tilskadekomne enda raskere og bedre hjelp enn i dag, sier Halvorsen. – I tillegg tror vi det er fornuftig å få innarbeidet gode prosedyrer i de operative verktøyene som brukes i de ulike nødsentralene. For eksempel i medisinsk indeks for nødmeldetjenesten mener vi det bør være egne oppslag i forhold til pasientoppdrag utenfor vei og snøskred, slik at operatøren kan gi faglig oppdaterte råd, samt at det kan være et støtteverktøy for å utløse hensiktsmessig respons, forklarer han.