Go to Top

Utlysning: sekretariat for NRR


FORF lyser ut stillingen som sekretariat for Nasjonalt redningsfaglig råd.

Utlysning av sekretariat for Nasjonalt redningsfaglig råd

Våren 2009 etablerte Justis- og politidepartementet et Nasjonalt Redningsfaglig Råd. Rådet skal på grunnlag de overordnede prinsipper og rammer for redningstjenesten bidra til, og være en støtte for Justisdepartementets arbeid for en sikker og formålstjenlig redningstjeneste.

Rådet skal blant annet:

  • Utveksle erfaringer og informasjon med målsetting om å styrke redningstjenesten og samvirke mellom relevante aktører.
  • Bidra med forslag til en faglig kvalitativ utvikling av redningstjenesten.
  • Etter anmodning eller på eget initiativ understøtte Justisdepartementet med råd og informasjon.

Våren 2010 utpekte Justis- og politidepartementet FORF til å ivareta sekretariatsfunksjon for rådet. Sekretariatet skal ivaretas av en person i 40 % stilling.

Det er ønskelig at funksjonen legges til en av FORFs medlemsorganisasjoners fagsekretariat. Det er videre ønskelig at organisasjonene søker med en navngitt kandidat.

For mer informasjon, se utlysningen her.