Go to Top

Underliggende instrukser og mandater til organisasjonsplan for redningstjenesten er fastsatt


Justis- og beredskapsdepartementet har fastsatt underliggende instrukser og mandater til kgl. res. 19. juni 2015 Organisasjonsplan for redningstjenesten som trådte i kraft 2. november. Instrukser og mandater trådte i kraft ved fastsettelsen.

Hovedredningssentralene får et pådriveransvar for å vedlikeholde og videreutvikle samvirket innen redningstjenesten i det daglige. Redningsledelsene ved hovedredningssentralene på Sola og i Bodø får flere nye medlemmer – både offentlige og private aktører. Også ved de lokale redningssentralene blir det justeringer i sammensetningen av redningsledelsene. Videre nedfelles redningsledelsenes rolle om å bidra til å utvikle den samvirkende redningstjenesten. De kommende redningsledelsene vil dermed få en sammensetning og en rolle som gjenspeiler dagens behov for samvirke mellom relevante aktører.

Justis- og beredskapsdepartementet gir nærmere instrukser, mandat og retningslinjer for utøvelse av redningstjenesten. Departementet har 5. november fastsatt følgende instrukser og  mandater:


 

 

  Tittel Lagt inn
Instrukser og mandater 10.11.2015 19:21:37